نام كاربري :
رمز عبور :
فراموشي رمز
عضويت
 
Ömər  (RSS)    Müaviyə  (RSS)    Əbu Bəkr  (RSS)    Osman  (RSS)    Sair  (RSS)    Səhabələr  (RSS)    Şübhələrə cavab  (RSS)   
PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏTİ, ƏHLİ SÜNNƏT VƏ CƏMAAT ETİQADLARİNİN TƏHLİL VƏ TƏNQİDİ, ŞUBHƏLƏRƏ CAVAB, ŞİƏ VƏ SÜNNÜ, SUALLARA CAVAB, ƏHLİ SÜNNƏT ETİQADİ QUR-AN VƏ PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏTİLƏ ZİDD OLMASİ


“Qədir Xum” hadisəsi
“Qədir Xum” hadisəsi və İslam Peyğəmbərinin (s) o gündə müsəlmanlara üçün irad etdiyi xütbə mütəvatir (müxtəlif insanlar vasitəsilə dəfələrlə eynilə nəql olunmuş xəbər, hədis yaxud rəvayətə mütəvatir deyilir) olaraq nəql olunmuşdur...

Qədir xütbəsi (1-Cİ HİSSƏ)
Həmd-səna, təkliyində uca, yeganəliyi ilə mövcudata yaxın səltənətində yenilməz və qüdrət rüknləri əzəmətli olan Allah üçündür. Hərəkət etmədən və yer dəyişmədən onun elmi bütün şeyləri əhatə etmişdir. Qüdrət və burhanı ilə bütün yaranmışlara qalibdir...

Qədir xütbəsi (2-ci hissə)
Camaat! Sizin çoxluğunuzun qarşısında axırıncı dəfə çıxış edirəm. Sözümü dinləyib qəbul edin. Allahınızın fərmanına itaət edin ki, sizin ixtiyarınız onun əlindədir və məbudunuz odur. Ondan sonra Muhəmməd(s) sizin peyğəmbəriniz və rəhbərinizdir. O Peyğəmbər(s) ki, hüzurunuzda dayanıb söz deyir. Məndənsonra isə Allahın əmri ilə Əli(Ə) sizin başçınız və imamınızdır. Ondan sonra isə başçılıq və imamlıq, qiyamətdə Allah və Rəsulu(s) ilə görüşənədək həmin zuryətim, onun övladlarından olacaqdır...

Qədir xütbəsi (3-ci hissə)
Camaat! İblis Adəmi həsədlə cənnətdən çıxardı. Ona həsəd aparmayın ki, əməlləriniz zay olmasın və ayaqlarınız titrəməsin. Adəm Allahın seçdiyi olmasına baxmayaraq bir xəta ilə yer aləminə düşdü. Sizin halınız necə olacaqdır? Halbuki siz adi adamlarsınız və biriniz Allahın düşmənidir...

Qədir xütbəsi (4-ci Hissə)
Diqqətli olun, onların dostlarını Allah Təala Quranda bu cür vəsf edir. «İman gətirib imanlarını zülm (şirk) ilə qarışdırmayan şəxslərə (gəldikdə isə ), onlar əmin – amanlıqdadırlar və hidayət olunmuşlar da onlardır» («ƏNAM», айя 82) .

"QƏDİR" MƏSƏLƏSİNİN İNSAN HƏYATINDA ROLU
Mövcud dinlərin imtiyazlarından biri budur ki, insanlara yüksək, ülvi hədəfləri və bu hədəflərə çatmağın yollarını göstərməklə yanaşı müəyyən örnək və ülgülər də tanıtdırırlar. Həmin dinə sitayiş edən insanlar dinin göstərdiyi örnəkləri, onların keçdiyi həyat yolunu nəzərə alıb ülvi məqsədlərə daha tez çatırlar. Çünki psixoloqların fikrincə kamil bir örnəklə həqiqətə doğru gedən yolu daha tez qət etmək olar.

QƏDİR HADİSƏSİNİN İNSANLARA MÜRACİƏTİ
Yaşadığımız dövrdə bir çoxları “Qədir” hadisəsini dirçəltməklə onun amallarını İslam cəmiyyətində həyata keçirmək istəyirlər. İndi bu mövzunu – “Qədir” hadisəsinin amallarını, insanlara müraciətini dəqiq və konkret şəkildə tədqiq etməyin vaxtıdır. “Qədir” hadisəsi bizə nə demək istəyir?